ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ή τίτλο ιδιοκτησίας με ΕΓΓΥΗΣΗ.

Μια εγγύηση DEED είναι μια πράξη τίτλου που παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία στο νέο ιδιοκτήτη (εσείς). Αυτό εγγυάται στον ιδιοκτήτη (εσάς) ότι το ακίνητο που μόλις αποκτήσατε είναι απαλλαγμένο από όλα τα ενυπόθηκα δάνεια, τα χρέη ή άλλα που έχει απομείνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Με την ΕΓΓΥΗΣΗ που δόθηκε κατά την αγορά από την TITLE COMPANY (εταιρεία συμβολαιογράφου στις Η.Π.Α.), ο νέος ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με το ακίνητο όσον αφορά τις καθυστερήσεις. Κατά το κλείσιμο της αγοράς από την TITLE COMPANY, μια δικηγορική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την επικύρωση της ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Μόλις γίνει η ανάλυση, θα καθοριστεί ΕΓΓΥΗΣΗ για το εν λόγω ακίνητο.

Τι είναι το QUIT CLAIM DEED;

QUIT CLAIM DEED, είναι ένα ακάλυπτο τίτλο ιδιοκτησίας. Όταν ένας πωλητής δημιουργεί ένα QUIT CLAIM DEED με τον νέο ιδιοκτήτη, μεταφέρει όλα τα χρέη (αν υπάρχουν) και όλες τις υποχρεώσεις του ακινήτου στον νέο ιδιοκτήτη. Τα χρέη (αν υπάρχουν) θα βαρύνουν τώρα τον νέο ιδιοκτήτη. Το QUIT CLAIM DEED δεν περιέχει κανένα ρήτρα τίτλου και συνεπώς προσφέρει όχι εγγύηση στον νέο ιδιοκτήτη ως προς τον τίτλο του ακινήτου. Είναι δυνατό να μεταβιβάσετε ένα ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ σε ΕΓΓΥΗΣΗ από την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο. Οι προθεσμίες ενδέχεται να διαφέρουν από 4 σε 12 μήνες πριν από την απόκτηση ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Nous contacter για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό