GARANTIERADE, eller titelavgift med GARANTI.

EN GARANTIERADE är en titelbeteckning som ger största möjliga skydd till den nya ägaren (Du). Detta garanterar ägaren (dig) att den egendom du just förvärvat är fri från alla inteckningar, skulder eller andra kvar av den tidigare ägaren. Med en GARANTIERADE utfärdad under köp av TITLE COMPANY (notariefirma i USA), frigörs den nya ägaren från alla skyldigheter avseende fastigheten i fråga om efterskott. Vid ett slutande av köp av TITLE COMPANY, ansvarar ett advokatbyrå för att kontrollera och validera GARANTIEREDDAN. När analysen är klar kommer en GARANTI att upprättas för den aktuella egendomen.

Vad är en QUIT CLAIM DEED?

QUIT CLAIM DEED, är en osäker titelavgift. När en säljare etablerar en QUIT CLAIM DEED med den nya ägaren överför han alla skulder (om några) och alla skulder i egenskapen till den nya ägaren. Skulder (om någon) kommer nu att bäras av den nya ägaren. QUIT CLAIM DEED innehåller inga titelklausul och erbjuder därför nej Garanti till den nya ägaren om titeln på fastigheten. Det är möjligt att överföra en QUIT CLAIM DEED till GARANTIEREDDAG genom att beställa ett advokatbyrå. Tidsfrister kan variera från 4 till 12 månader innan du erhåller en GARANTIERADE.

Kontakta oss för mer information om detta